Helsingin Alzheimer-yhdistys ry

Terveyspuisto
Tenholantie 12, 2. krs
00280 Helsinki
p. 09 454 2750
www.alzhki.fi

toimisto@alzhki.fi